„Seniorzy na scenę!” – projekt modelowy

Dlaczego warto aktywizować seniorów i upowszechniać tkwiący w nich potencjał? Odpowiedzią na to pytanie była prezentacja osiągnięć projektu „Seniorzy na scenę!” w trakcie „Lokalnego Forum „Decydujmy Razem” w Kalinowie. Projekt realizowany był przez SIS „Nasze Prostki” w partnerstwie z Gminą Prostki w latach 2012-2013.

Dnia 10.10.2013r., na prośbę Urzędu Gminy w Kalinowie, jako tzw. „dobrą praktykę” zaprezentowano działania w projekcie „Seniorzy na scenę!”, które pokazały kim jest współczesny senior, jaki drzemie w nim potencjał i jaka może być jego rola i miejsce we współczesnym społeczeństwie. Chcąc jak najpełniej oddać całą prawdę o przedsięwzięciu, posłużono się specjalnie przygotowaną prezentacją multimedialną, dokumentującą ogrom pracy i duże zaangażowanie ze strony uczestników projektu. Odtworzono również fragment nagrania z premiery przedstawienia „Dawno temu w Prostkach”, dzięki czemu pokazano, jak lokalna społeczność odbiera aktorskie poczynania seniorów. Na spotkaniu w Kalinowie obecni byli wszyscy członkowie Grupy Teatralno – Muzycznej „Prostkowianie”, którzy zaprezentowali się w strojach ludowych. Niewątpliwie przełożyło się to na wyjątkowość całego wydarzenia i wyróżniło naszych seniorów w oczach uczestników forum.

Mamy nadzieję, że prezentacja przekonała słuchaczy do tego, że warto realizować projekty i przedsięwzięcia skierowane do osób starszych. Wpłynęła na zmianę poglądów na temat znaczenia seniorów we współczesnym świecie oraz pokazała, że stworzenie odpowiednich warunków, umożliwia seniorom realizację ich pasji i ukrytych pragnień, z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności. Prezentacja wskazała na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, a mianowicie podkreśliła wagę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W trakcie prelekcji podkreślono, że wsparcie w postaci udostępnienia bazy lokalowej oraz bezpośrednie zaangażowanie, przychylna i życzliwa postawa Pani Wójt Bożeny Bagan, zdecydowanie ułatwiły pracę przy projekcie.

Realizatorzy projektu jeszcze raz serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Kalinowo Andrzejowi Bezdzieckiemu za zaproszenie, zapewniając, że traktują je jako wielkie wyróżnienie i dowód uznania dla osiągnieć projektowych.