Konsultacje Programu Współpracy

W piątek 11 października 2013r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B odbyło się spotkanie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na rzecz Gminy Prostki.

Przedmiotem spotkania było omówienie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Prostki z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października  2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.