Kolejne środki z Unii Europejskiej na rozwój gminy Prostki

12 czerwca 2017 roku w Olsztynie przy okazji spotkania informacyjnego dla Beneficjentów zostały podpisane 23 umowy o przyznaniu pomocy na kwotę 31 546 176,00 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.W województwie warmińsko-mazurskim dnia 21 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wpłynęło 111 wniosków na łączną wartość kwoty pomocy ponad 118 mln zł.

O wsparcie ubiegać mogły się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i będzie przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020
wynosi 2 000 000 zł na jednego Beneficjenta.
 
Gmina Prostki złożyła dwa wnioski na łączną kwotę 3.148.502,83 zł i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.974.379,00 zł. Za pozyskane środki zostaną zrealizowane
następujące operacje:

I. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim” w wyniku realizacji operacji zostanie wykonana:

a. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim
b. Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim, gmina Prostki

II. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki” w wyniku realizacji operacji zostanie wykonana:

a. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Borki, gmina Prostki
b. Budowa sieci wodociągowej Borki - Nowaki, gmina Prostki
c. Budowa sieci wodociągowej Taczki - Rożyńsk Wielki, gmina Prostki
d. Budowa sieci wodociągowej Guty Rożyńskie - Dybowo, gmina Prostki
e. Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim

I. Nazwa operacji: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim”.
Cel operacji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim umożliw zaopatrzenie w wodę 5 gospodarstw

Planowany efekt: W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim zostanie przebudowana oczyszczalnie ścieków o wydajności ok 30m3/dobę oraz przebudowany odcinek sieci wodociągowej o długości 456 m.
Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Całkowita wartość projektu: 427 996,95 zł.
Dofinansowanie: 272 334,00 zł.

II. Nazwa operacji: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki”.
Cel operacji: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borki, umożliwienie odbioru wody do 264 gospodarstw.

Planowany efekt: W ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki zostanie wykonana:
a. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Borki, gmina Prostki, (przebudowa budynku stacji, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 50m3 każdy, montaż kompletnej automatycznej linii technologicznej uzdatniania wody, budowa studni głębinowej o gł. 110 m) – szacowana wartość inwestycji – 1.450.197,38 zł
b. Budowa sieci wodociągowej Borki - Nowaki, gmina Prostki (budowa sieci wodociągowej długości 2614,50 m z rur PE100Rc DN160 SDR17) – szacowana wartość inwestycji – 309.594,23 zł
c. Budowa sieci wodociągowej Taczki - Rożyńsk Wielki, gmina Prostki (budowa sieci wodociągowej długości 2776,50 m z rur PE100Rc DN160 SDR17) – szacowana wartość inwestycji – 322.731,98 zł
d. Budowa sieci wodociągowej Guty Rożyńskie - Dubowo, gmina Prostki (budowa sieci wodociągowej długości 2767,00 m z rur PE100Rc DN160 SDR17) – szacowana wartość inwestycji – 308.793,99 zł
e. Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim(budowa sieci wodociągowej długości 2767,00 m z rur PE100Rc DN160 SDR17) – szacowana wartość inwestycji – 201.105,00 zł
Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Całkowita wartość projektu: 2.720.505,88 zł.
Dofinansowanie: 1.702.045,00 zł.