Prostki podejmują współpracę na szczeblu międzynarodowym

Dnia  08.06.2016 r. podpisana została umowa partnerska w sprawie współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu pt. „Zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Prostkach i Rejonie Święciańskim”, złożonego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Umowa partnerska jest podstawowym dokumentem, który należało złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie, regulującym przedmiot i zakres współpracy z partnerem litewskim. Stronami umowy są: Rejon Święciański (Litwa) oraz Gmina Prostki. Porozumienie dotyczy wspólnych przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarach obu samorządów. W ramach złożonego projektu zaplanowano szereg działań w tym m.in. remont budynku „Starej Szkoły”, w którym będzie miała siedzibę „Prostkowska Izba Historyczna”.