Zaproszenie. Spotkania informacyjno-konsultacyjne

W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które mamy zamiar przeprowadzić na terenie każdej z gmin naszego obszaru (zgodnie z załączonym harmonogramem).

Zakresy naborów planowane na 2016 r.:
1.1 Rozwój przedsiębiorczości
1.2 Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego
2.1 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
2.2 Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD
2.3 Wsparcie innowacji na rzecz ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przyrodniczego
3.1 Wsparcie inicjatyw na rzecz partnerskiej współpracy społeczności lokalnej w realizacji LSR
3.2 Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców LGD

Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

W Prostkach spotkanie odbędzie się 11 października 2016 r. (wtorek), o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy.

Załączniki:
Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych