Zaproszenie. XXVII sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Prostki na XXVII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środę) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

Porządek XXVII sesji Rady Gminy Prostki:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIII.2016; Nr XXIV.2016; Nr XXV.2016; Nr XXVI.2016.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2016 – 2021.
 10.  Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do uchwały Nr XII/53/03 Rady Gminy Prostki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Prostki.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prostki na lata 2015 – 2030”
 13. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki.
 14. Przyjęcie uchwał w sprawie nadania statutu sołectwom: Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dąbrowskie, Długochorzele, Długosze, Dybowo, Dybówko, Glinki, Gorczyce, Guty Rożyńskie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek, Kopijki, Kosinowo,  Krupin, Krzywe, Krzywińskie, Kurzątki, Lipińskie Małe, Marchewki, Miechowo, Miłusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykół, Popowo, Prostki, Rożyńsk Wielki, Sołtmany, Taczki, Wiśniowo Ełckie, Osiedle Leśne, Zawady Tworki, Żelazki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
(-) Paweł Ratkiewicz