Zaproszenie. XXIII sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Prostki na XXIII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

Porządek XXIII sesji Rady Gminy Prostki:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI.2016 oraz Nr XXII.2016 .
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu na 2015 r. oraz informacji o stanie mienia:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2015 r.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
11. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prostki na lata 2016 – 2021.
12. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
13. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Prostki.
14. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki.
15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych.
16. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Prostki za wysokie wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia uczniom klas V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prostki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
(-) Paweł Ratkiewicz