XVIII Bieg „Szlakiem Tatarskim”

ORGANIZATORZY:
Urząd Gminy w Prostkach, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Publiczne Gimnazjum w Prostkach, MTB EŁK PROSTKI – UKK PROSTKI, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski.

CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej,
2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki,
3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.

TERMIN I MIEJSCE:
1. 2 lipca 2016 r. - sobota.
2. Prostki koło Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.
3. Start honorowy - godz. 14:00 przy Publicznym Gimnazjum w Prostkach (ul. Szkolna).

DYSTANS:
10km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe (ok. 2,5km) - zakończenie Stadion Leśny w Prostkach.

PROGRAM MINUTOWY:
1. Godz. 11:30 – 14:00 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych.
2. Godz. 14:00 - rozpoczęcie biegu (start honorowy – Publiczne Gimnazjum w Prostkach, start ostry – droga za przejazdem kolejowym).
3. Godz. 15:30 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród rzeczowych (scena).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 80.

KLASYFIKACJA I NAGRODY:
1. Nagradzane będą miejsca I - III, przewidziane są nagrody rzeczowe:
a) kobiety (open),
b) mężczyźni do 40 lat,
c) mężczyźni powyżej 40 lat,
d) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),
e) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,
f) najstarszy uczestnik zawodów.
2. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 2 lipca 2016 r. w biurze obsługi zawodów, które mieścić się będzie w Publicznym Gimnazjum w Prostkach (na holu) od godz. 11:30 do godz. 14:00.

SPRAWY RÓŻNE:
1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego.
6. Na trasie zapewnia się wodę źródlaną.
7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
W dniach 1 - 2 – 3 lipca 2016 r. odbywają się Dni Prostek. Oprócz „Biegu Szlakiem Tatarskim” są organizowane liczne atrakcje kulturowe i rekreacyjno - sportowe. Główną niedzielną atrakcją będzie rekonstrukcja Bitwy pod Prostkami z 1656 r. (360 rocznica) z udziałem Chorągwi Zaciężnej Jacentego Ordowskiego z Gniewu.
Szczegółowy program imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki: www.prostki.pl oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach: www.gokprostki.szkolnastrona.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY