Proszę, posprzątaj po mnie

 

Psie odchody na skwerach, placach czy ulicach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. W odchodach występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych. W kale psim stwierdzono występowanie drobnoustrojów będących przyczyną między innymi toksokarozy, tasiemczyc oraz szeregu bakterii takich, jak: Campylobacter, Salmonella czy Yersinia.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa warmińsko-mazurskiego przypomina o obowiązku usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Jednocześnie Wójt Gminy Prostki przypomina, że każda gmina, na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. § 19 i § 20 Uchwały Nr L/ 307 /2014 Rady Gminy Prostki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.War-Maz. z 2014 r. poz. 3041) stanowią:
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
3. Do obowiązków utrzymujących psy należy :
a) stały nadzór nad tymi zwierzętami ;
b) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.
4. Postanowienie ust.1 pkt 2 nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
5. Osobom utrzymującym psy i zwierzęta domowe nie wolno :
a) Wprowadzać psów i zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt oraz osób niewidomych korzystających z psów przewodników), na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych, na teren cmentarza, targowiska oraz innych nieruchomości, dla których właściciel wprowadził taki zakaz;
b) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu;
6. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.
7. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcy oraz takie, które swoim zachowaniem zagrażają otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
8. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy, to psów wskazanych, w ust. 4.
9. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości zabezpieczonej, w sposób uniemożliwiający jej samowolne opuszczenie.

Załączniki:
Ulotka informacyjna