Zaproszenie. XXI sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Prostki na XXI sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

Porządek XXI sesji Rady Gminy Prostki:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX.2016.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2016 – 2021.
 10. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Prostki na 2016 rok.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Prostki prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 14. Uchwała w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Prostki.
 15. Uchwała w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prostki i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach niezamieszkałych.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Prostki oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
(-) Paweł Ratkiewicz