Zaproszenie. XX sesja Rady Gminy Prostki

Niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Prostki na XX sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

Porządek XX sesji Rady Gminy Prostki:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX.2015.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych: Bobry, Borki Glinki, Długochorzele, Kobylin, Krupin, Miechowo, Miłusze, Niedźwiedzkie, Popowo, Sokółki, Sołtmany gm. Prostki.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prostki na lata 2015 – 2020”.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości w Gminie Prostki na czas 25 lat.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania modernizacji, budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie gminy Prostki.
 14. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2016 – 2021.
 15. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2016 r.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Prostki na 2016 r.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Prostki na 2016 r.
 18. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Prostki.
 19. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Prostki.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
(-) Paweł Ratkiewicz